Telefoon Nummer

06 85 25 24 64

Email

info@asiawellness.nl

Openingstijden

Maandag - Donderdag: 11.00 - 20.00 Vrijdag - Zondag: 11.00 - 21.00

PRIVACY VERKLARING

Asiawellness wil in deze privacy verklaring uitleggen hoe er wordt omgegaan met de
verwerking van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over
het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken en beschermen en de
rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring kan wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op onze website.

Contactgegevens:
Van Vredenburchweg 2 2282 SG Rijswijk Telefoon 06 85252464, email info@asiawellness.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Asiawellness verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
De persoonsgegevens die wij onder andere verwerken zijn naam, adresgegevens, telefoonnummer,
e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en
telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Asiawellness verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen op basis van de
wettelijke grondslagen Toestemming en Overeenkomst
– De facturatie en afhandeling van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
– Om te voldoen aan de wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de
belastingdienst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Asiawellness bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor de persoonsgegevens een
termijn van 2 jaar na uw laatste interactie met Asiawellness. Indien uw gegevens echter
bewaard dienen te worden om aan een wettelijke verplichting te voldoen (bijv. voor de
Belastingdienst) zal de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Asiawellness verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Asiawellness maakt geen gebruik van cookies op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Asiawellness en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@asiawellness.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Asiawellness wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Asiawellness neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.