Openingstijden

Maandag - Donderdag: 11.00 - 20.00 Vrijdag - Zondag: 11.00 - 21.00

Algemene Voorwaarden Asia Wellness

Artikel 1
Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Asia Wellness in Rijswijk en Asia Wellness & Spa in Voorschoten (bekend als ‘Asia Wellness’) en de klant waarop Asia Wellness deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Artikel 2
Inspanning Asia Wellness

1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De
klant zorgt dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verstrekt.
3.
Asia Wellness is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De schoonheidsspecialiste zal de
klant inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3
Afspraken

1. De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Asia Wellness melden.
2. Indien de
klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Asia Wellness het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant door berekenen.
3. Indien de
klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant door berekenen.
4. Indien de
klant bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 50% van het gehele honorarium van de behandeling aan de klant door berekenen.
5.
Asia Wellness moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Doet zij dit niet zal de cliënt op de volgende behandeling een korting van 50 % ontvangen.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van
lid 2 en lid 5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4

Persoonsgegevens & privacy

1. De klant voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de
klant op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de
klant heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
4. Informatie geld
t als vertrouwelijk als dit door de klant is verstrekt of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5

Betaling

1. Asia Wellness vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De
klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.
5. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum op het door
Asia Wellness aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van acht dagen is de schoonheidssalon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de klant de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Asia Wellness verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.
6. Wanneer een
klant één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Asia Wellness gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 6
Aansprakelijkheid

1. Asia Wellness is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
2.
Asia Wellness is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de salon.
3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van
Asia Wellness.

Artikel 7
Klachten

1. Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Asia Wellness.
2.
Asia Wellness moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal
Asia Wellness de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de Asia Wellness dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal
Asia Wellness het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.
5. Indien
Asia Wellness en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche/ Pedicurebranche.

Artikel 8
Garantie

1. Asia Wellness geeft de klant vijf dagen garantie op de behandelingen en producten.
2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
3. De
klant op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
4. De
klant andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
5. De
klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
6. De
klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
7. De
klant de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.
8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de
klant wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 9
Beschadiging en diefstal

1. Asia Wellness heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien, de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Asia Wellness is gevestigd.
2.
Asia Wellness meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10
Behoorlijk gedrag

1. De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de
klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij
Asia Wellness wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van schoonheidsspecialisten.
4.
Asia Wellness verwacht van de klant dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 11
Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Asia Wellness en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van
Asia Wellness (www.asiawellness.nl).
3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.